dinamikus képek

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Németh Betti fotográfus
www.nemethbettifoto.hu
06-20-460-2084

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A megadott adatok biztonságát minden szükséges intézkedéssel megvédjük. Különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Az adatkezelés során használt fontosabb fogalmak magyarázata:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében személyes adatokat kezel.

A felhasználó részéről történő adatszolgáltatás hozzájárulásnak minősül,  az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Milyen adatokat gyűjthetünk és miért?

Kizárólag azokat az adatokat kezeljük, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kapcsolattartáshoz, a megállapodásokhoz, számlázáshoz illetve az elkészült anyagok átadáshoz.

Az elengedhetetlenül szükséges adatokon túl a Németh Betti fotó nem gyűjt, és nem tárol Önről adatokat.

Amennyiben nem szeretné, hogy adatait tároljuk, vagy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét e-mailben küldje meg számunkra.

Az adatok a szükséges mértékben továbbíthatóak az érintetek számára, mint könyvelés, adatfeldolgozás, jogi képviselet, követeléskezelés, számlázás.

 Adatkezelésben érintett lehet még:

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, 

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland,

Sütik (Cookie-k)

 A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie–k a letiltására is.

A cookie-król való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

a wikipedi.org oldalt,
a www.allaboutcookies.org,
aboutcookies.org honlapokat.
 Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Regisztráció során, hozzászólásoknál vagy képfeltöltéseknél gyűjtött adatok:

Az oldalon nincs lehetőség hozzászólni, sem regisztrálni, látogatók által képeket feltölteni, így ez az oldal a fentiekből keletkező adatot nem kezel.

Beágyazott tartalom más webhelyekről:

A webhely tartalmazhat beágyazott tartalmat (pl. videók, képek, cikkek stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan úgy viselkedik, mintha ön meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek önről, cookie-kat használhatnak, további külső nyomkövetést ágyazhatnak be, és figyelemmel kísérhetik a beágyazott tartalommal való interakciót, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését, ha rendelkezik fiókkal, és bejelentkezett az adott webhelyre.

Facebook: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies

Hírlevél küldés / e-mail címek marketingcélú felhasználása: Célja a kapcsolattartás és információközlés, jogalapja az e-mail cím önkéntes megadása. A hírlevélre az érintettek önként iratkoznak fel, a feliratkozásnál kizárólag az e-mail címüket szükséges megadniuk. Az érintett a hírlevélről indoklás nélkül e-mailben bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a megadott adatokat a szükséges ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás külföldre:  Nem történik adattovábbítás.

Milyen jogai vannak adatai felett:

Önnek joga van az adatait érintő tájékoztatáshoz, kérheti adatainak végleges törlését, amennyiben a kérés nem érint olyan adatot, amelyet kötelesek vagyunk megőrizni.